Add any text here.

Citește Biblia

 • Faptele Apostolilor 4 27 aprilie 2018

  1Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii,
  2foarte necăjiţi că învăţau pe norod, şi vesteau în Isus învierea din morţi.
  3Au pus mâinile pe ei, şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase.
  4Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea, au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
  5A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
  6cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
  7Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor, şi i-au întrebat: „Cu ce putere, sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
  8Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
  9Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
  10s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
  11El este ,piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.’
  12În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”
  13Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.
  14Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
  15Le-au poruncit doar să iasă afară din Sobor, s-au sfătuit între ei,
  16şi au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui.
  17Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm, şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
  18Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
  19Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
  20căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
  21I-au ameninţat din nou, şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina norodului; fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
  22Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare, avea mai bine de patruzeci de ani.
  23După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
  24Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu, şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
  25Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ,Pentru ce se întărâtă neamurile, şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
  26Împăraţii pământului s-au răsculat, şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.’
  27În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
  28ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
  29Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala,
  30şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.”
  31După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
  32Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
  33Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
  34Căci nu era nici unul printre ei, care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute,
  35şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
  36Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un Levit, de neam din Cipru,
  37a vândut un ogor, pe care-l avea, a adus banii, şi i-a pus la picioarele apostolilor.

  Gânduri legate de Faptele Apostolilor 4

  Din păcate, când minunile se întămplă, diavolul este tot timpul la lucru și încearcă sa oprească binecuvântările. Si așa s-a întâmplat și cu Petru și Ioan unde au fost arestați de către liderii religioși și întrebați: “Cu ce putere faceți aceste lucruri? “ (Fapt. Apost. Cap 4, vs. 7). Ei puteau să se sperie și să se retragă cu răspunsuri simple la întrebări sau să se focuseze pe Isus. După toate ei știau ce I se întâmplase lui Isus. El a fost crucificat/răstignit! Dar ei nu au încercat să ascundă adevărul. Între timp, Petru le-a răspuns cu îndrăzneală: “s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. “ (vs.10)

  Ce am fi făcut noi dacă eram în locul lor? Eu cred cred ca răspunsul la întrebare are de a face cu ceea ce facem astăzi. Când cineva întreabă despre credința noastră, stilul nostru de viață, sau convingerile noastre, vom încercăm să ascundem ca de fapt suntem Adventiști de ziua a Șaptea, sau profităm de oportunitatea de a vorbi despre Dumnezeul și Salvatorul nostru și adevărul despre El?

  Timpul va veni când noi cu toți vom fi puși la judecarea credinței noastre. De fapt, mulți credincioși din întreaga lume vor experimenta această judecată. Biblia ne spune: Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. ( 1 Petru 4. 12, 13).

  Și Matei 10:32 ne amintește: De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi marturisi și Eu înaintea Tatalui Meu care este în ceruri. Aceasta este ceea ce noi trăim – pentru Dumnezeu nu pentru oameni. Deci, indifferent de problemă, să căutăm să fim credincioși Lui!